Vuoden 2019 kilometrikorvausten ja päivärahojen määrät on vahvistettu.

Päivärahoihin ei tullut muutoksia kotimaan matkojen osalta ne ovat siis
- kokopäiväraha (työmatka > 10 tuntia) 42,00 euroa
- osapäiväraha (työmatka > 6 tuntia) 19,00 euroa
- ateriakorvaus 10,50 euroa

Kilometrikorvaus nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna
- oma auto 0,43 euroa/km
- käyttöetuauto 0,10 euroa/km
- lisähenkilöt 0,03 euroa/km

Verottajan päätös kokonaisuudessan jossa myös ulkomaan päivärahat löytyvät verottajan sivuilta www.vero.fi

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.

Vuonna 2019 Työttömyysvakuutusmaksut on mahdollista maksaa Tulorekisterin käyttöönoton myötä toteutuneen palkanmaksun mukaan. Toteumamallissa Työttömyysvakuutusrahasto määrää neljä kertaa vuodessa maksut sen mukaan, mitä yritys on ilmoittanut palkkoja Tulorekisteriin maksuunpanoa edeltävän kolmen kalenterikuukauden aikana. Maksut määrätään huhti-, heinä-, loka- ja tammikuussa.

Mikäli yritys ei halua siirtyä tähän uuteen maksutapaan, vaan pysyä nykyisessä jossa arvioidaan etukäteen koko vuoden palkat ja ennakot määrätään sen mukaan, tulee yrityksen ilmoittaa asiasta Työttömyysvakuutusrahaston uudessa sähköisessä asiointipalvelussa 15.11.2018 mennessä. Ilmoitus löytyy Työnantajan tiedot -kohdasta. TVR:n uusi palvelu aukeaa 15.10.2018.
Jos yritys haluaa jatkossa siirtyä ennakkomalliin, tulee ilmoitus tehdä edeltävän vuoden marraskuun 15. päivään mennessä. Maksutapaa ei voi muuttaa kesken vakuutusvuotta. Mikäli palkanmaksu alkaa kesken kalenterivuoden, tulee ilmoitus maksutavasta tehdä ennen ensimmäistä palkkatietoilmoitusta.

Lähde: tvr.fi

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva auktorisoitu tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.

Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen

 

Viimapää Oy saanut Taloushallintoliiton auktorisoinnin maaliskuussa 2017.

Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmä ja toimintamallit on tarkastettu ja tilitoimistosta löytyy alan tiukimman tentin suorittanut ammattilainen, KLT-kirjanpitäjä. 

Taloushallintoliiton jäsenyritykset ovat auktorisoituja tilitoimistoja ja niiden toimintaa valvotaan säännöllisesti.

 

 

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva auktorisoitu tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.

Vuonna 2017 on tulossa merkittäviä muutoksia verotusmenettelyihin.
Muutoksista suurin osa liittyy eduskunnan hyväksymään hallituksen esitykseen (HE29/2016).
Muutoksista on tulossa verottajalta verkkoseminaareja, mutta myös muut tahot antavat koulutuksia aiheeseen liittyen.

Muutokset koskevat oma-aloitteisia veroja sekä työnantajan vuosi-ilmoituksia.

Oma-aloitteiset verot (esim arvonlisävero, työnantajasuoritukset) tulee antaa sähköisesti
Useimmat yritykset tekevät jo ilmoitukset sähköisesti joko itse tai antamalla tilitoimistolle valtuudet tehdä ilmoitukset. 
Mikäli sähköiset ilmoitukset eivät ole vielä käytössä, ilmoittamista varten tarvitaan Katso -tunnisteet joko yritykselle tai vaihtoehtoisesti tulisi tilitoimistolle antaa sähköisenasioinnin valtuutus jotta tilitoimisto voi tehdä ilmoitukset.

Myös ilmoitusten nimet muuttuvat:
- kausiveroilmoitus on jatkossa veroilmoitus esim veroilmoitus arvonlisäverosta
- ilmoitusjakso ja kohdekausi on jatkossa verokausi

Verokaudet
Valinnaisten verokausien rajat nousevat, joten yhä useammat pienyritykset voivat valita joko neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyn. 

Oma-aloitteisten verojen verokausi on lähtökohtaisesti kalenterikuukausi. Pidennettyyn verokauteen on mahdollista siirtyä erillisestä hakemuksesta. Valittu verokausi tulee jatkossa sitoo vain yhden vuoden ajan, nykyisen kolmen vuoden sijaan.
Työnantaja ja arvonlisäveron verokaudet voivat jatkossa olla eripituiset.

Satunnaisen työnantajan (ts ei kuulu työnantajarekisteriin) verokausi on jatkossa aina kuukausi. He eivät siis voi olla enää pidennetyssä neljännesvuoden verokaudessa.

OmaVero
Verotili-palvelu poistuu ja tilalle tulee OmaVero. Palvelussa on samat toiminnallisuudet kuin Verotilissä, mutta uudistetussa muodossa. Muutos ei aiheuta toimenpiteitä ja samat Katso -valtuudet ovat siinä voimassa kuin Verotilissäkin.

Ilmoitusten korjausmenettely muuttuu
Korjaukset oma-aloitteisten verojen ilmoituksiin sekä vuosi-ilmoituksiin tehdään jatkossa korvaavalla ilmoituksella. 
Oma-aloitteisten verojen ilmoituksessa oleva virhe tulee korjata antamalla korvaava ilmoitus sille verokaudelle, jolle virhe kohdistuu. Samalla tilikauden jälkeinen arvonlisäveron palautushakemusmenettely poistuu.

Virheen korjaamisen määräaika on yleensä sama kuin veron määräämisen yleinen määräaika.

Uutena on tulossa vähäisen virheen korjausmenettely (Verohallinnon erillinen ohje tulossa), joka koskee taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä virheitä. Tällaisen virheen korjausta ei tarvitse kohdistaa oikealle verokaudelle, vaan virheen voi joustavasti korjata muuttamalla seuraavilta verokausilta ilmoitettavan veron määrää tai muuta tietoa vastaavasti. Virhe tulee kuitenkin korjata aina ilman aiheetonta viivytystä.

Seuraamusmenettely selkiytyy
Oma-aloitteisten verojen myöhästymismaksujen laskentatapa muuttuu. Verokauden tietoja voi oikaista 45 päivän ajan ilman myöhästymisseuraamusta. Veronkorotuksen tasoa alennetaan siten, että se on jatkossa enintään 50 % verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta.

Myöhästymismaksu
Verokauden ensimmäiselle veroilmoitukselle lasketaan 3 e/pv myöhästymismaksu ensimmäisen 45 päivän osalta, kuitenkin enintään 135 euroa. Mikäli myöhästyminen on pidemmältä ajalta, tulee tämän lisäksi 2 % myöhässä ilmoitetun veronmäärästä.

Oikaisuilmoituksen osalta myöhästymismaksua ei määrätä, mikäli se tehdään 45 päivän kuluessa ilmoituksen määräpäivästä. Mikäli ilmoitus tehdään yli 45 päivää määräpäivän jälkeen, tulee myöhästymismaksua 2 % myöhässä ilmoitetun veronmäärästä enintään kuitenkin 15000 e verokaudelta/verolaji.

Veronkorotus
Veronkorotus määrätään mikäli verovelvollinen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa jättämällä veroilmoituksen antamatta tai antamalla sen vaillinaisena tai virheellisenä.
Veronkorotus on jatkossa enintään 50 % verovelvollisen vahingoksi määrätystä verosta. Korotuksen taso määräytyy kaavamaisesti ja sen perustaso on 10 % määrätystä verosta. Veronkorotuksen tasosta säädetään laissa nykyistä sitovammin mikä vähentää viranomaisen harkintaa ja parantaa korotuksen ennustettavuutta.

Lähde: www.vero.fi

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.

Arvonlisäverotuksessa vähäisen liiketoiminnan raja nousee 2016 alusta alkaen 8.500 eurosta 10.000 euroon. Verohuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousee samalla 22.500 eurosta 30.000 euroon.

Kuitinantamisvelvollisuudesta käteiskaupassa tehdään vastaava korotus, kaikkien joiden liikevaihto ylittää 10.000 euroa, on tarjottava käteiskaupassa asiakkaille kuittia. Vuonna 2015 rajana oli 8.500 euroa.

Kirjapitäjäsi ja tilitoimistosi saat lisätietoa arvonlisäveron alarajahuojennuksesta

 

Lähde: vero.fi

*********************************************************************
Viimapää Oy on Järvenpäässä toimiva tilitoimisto, 
joka tarjoaa tilitoimistopalveluita asiakkaan tarpeita ja toiveita kunnioittaen.