Lähde: www.vero.fi    (Diaarinro A196/200/2013)

 

Yritykset voivat vaatia ensimmäisen kerran koulutusvähennystä verovuodelta 2014. Lain tavoitteena on kannustaa työnantajaa lisäämään työntekijöiden koulutusta.

Verottajan sivuilta löytyy asiaan tarkempaa tietoa, tässä joitakin kohtia ohjeesta

 

Mitä on koulutusvähennys?

 • Työnantaja voi vähentää elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallinen, todellisten menojen lisäksi tehtävä vähennys. Koulutusvähennys voi siten suurentaa työantajan verotuksessa vahvistettavaa tappiota.
 • Koulutusvähennys ei vaikuta työntekijöiden koulutuksesta aiheutuvien kustannusten vähennysoikeuteen. Koulutuksesta syntyneet menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia kuten aikaisemminkin.

 

Ketkä sen voivat saada koulutusvähennyksen?

Työnantajat, joka harjoittaa elinkeinoverolain tai maatilatalouden tuloverolain mukaan verotettavaa toimintaa voivat saada koulutusvähennyksen. Myös työnantajana toimiva maatalousyhtymä on oikeutettu koulutusvähennykseen.

 • Niillä työnantajilla, joilla ei ole harjoittamansa toiminnan laadun tai oikeudellisen muodon perusteella oikeutta koulutusvähennykseen, voi olla oikeus koulutuskorvaukseen
 • Kotitaloustyönantajat on rajattu sekä koulutusvähennyksen että koulutuskorvauksen ulkopuolelle.

Työnantajana pidetään ennakkoperintälain 14 §:ssä tarkoitettua työnantajaa. Työnantajalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun tehdystä työstä palkka maksetaan.

Työntekijänä pidetään työnantajaan työsopimuslain 1 luvun 1 §:n mukaisessa työsopimussuhteessa olevaa työntekijää.

 • Koulutusvähennykseen oikeuttavina työntekijöinä ei pidetä yrityksen vuokraamia vuokratyöntekijöitä.
 • Yrittäjä, esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa osakas, ei ole yrityksensä työntekijä.
 • Toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa

 

Koulutusvähennyksen edellytykset?

Vähennyksen edellytyksenä on, että

 • Työnantajan järjestämä koulutus perustuu työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan
 • Suunnitelma on laadittu ennen työntekijöiden koulutusta mutta sitä voi päivittää verovuoden aikana
 • Suunnitelma kattaa koko henkilöstö tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä, esimerkiksi henkilöstöryhmittäin (yleisempi kuvaus tulevista koulutuksista on riittävä)
 • Työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa (loma- ja vapaa-aikana järjestettyä koulusta ei hyväksytä)
 • Vähennyksen perusteena on oltava kunkin työntekijän todellinen osallistuminen koulutukseen
 • Koulutusvähennyksen edellytysten täyttymisestä on laadittava työntekijäkohtainen kirjallinen selvitys

HUOM!

 • Jos työnantaja ei ole laatinut koko henkilöstön kattavaa koulutussuunnitelmaa, vähennysoikeutta ei ole, vaikka koulutus muutoin täyttäisi vaadittavat edellytykset.
 • Vähennysoikeus ei synny pelkän koulutussuunnitelman perusteella, vaan työnantajan täytyy seurata suunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti
 • Koulutusvähennystä ei saa sellaisten työntekijöiden koulutuksesta, joiden palkkakustannuksiin on verovuonna myönnetty julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (7 luvun 1 §) tarkoitettua palkkatukea.

 

Millainen koulutus hyväksytään koulutusvähennykseen?

Perusedellytyksenä koulutukselle on, että

 • perustuu sen hetkisen työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin
 • liittyy työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai ylläpitämiseen, työhyvinvointiin, ajankäytön hallintaan tai muuhun yleiseen työssä suoriutumiseen. Se voi olla myös osa työntekijän perus- tai jatkotutkintoa.
 • Koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua ja siihen käytetty aika on voitava todentaa.

 

Kuinka kauan koulutuksen pitää kestää?

 • Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti eli 60 minuuttia.
 • Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.
  • Kuuden tunnin koulutus voi kuitenkin jakautua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään 60 minuuttia.
 • Koulutuspäivä voi koostua useista eri koulutuksista.
  • Koulutuspäiväksi laskettavien koulutusten ei tarvitse liittyvä samaan kokonaisuuteen.

Koulutuspäivä lasketaan työntekijäkohtaisesti, joten eri työntekijöiden koulutusjaksoja ei voi laskea yhteen koulutuspäivien laskennassa.

 

Millainen selvitys koulutuksesta on tehtävä?

 • Kirjallisessa selvityksessä on mainittava, mihin koulutussuunnitelman kohtaan vähennyksen perusteena oleva koulutus sisältyy.
 • Koulutuksesta on selvitettävä perustiedot, esimerkiksi kurssikirje tms., josta selviää koulutuksen sisältö.

 

Miten koulutusvähennys lasketaan?

Koulutusvähennys lasketaan kertomalla yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo luvulla 2.

Verovuonna koulutusvähennykseen oikeuttaa enintään kolme koulutuspäivää työntekijää kohti.

 

Miten koulutusvähennys vaaditaan?

Koulutusvähennystä vaaditaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä.

Elinkeinotoiminnan koulutusvähennystä vaaditaan lomakkeella 79 ja maatalouden koulutusvähennystä lomakkeella 79A.

Koulutusvähennyksen perusteista laadittuja työntekijäkohtaisia selvityksiä ja koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.