Lähde: www.vero.fi //Edustusmenot tuloverotuksessa

Vuoden 2014 alusta alkaen edustusmenot eivät ole enää olleet vähennyskelpoisia verotuksessa. Vähennyskelvottomuutta koskevaa säännöstä sovelletaan verovuodelta 2014 toimitettavaa verotusta käsiteltäessä.

Valtioneuvoston (19.6.2014) sopimaa hallitusohjelmaa koskevan neuvottelutuloksen yhteydessä on sovittu, että yritysten edustusmenojen 50 % vähennyskelpoisuus palautettaisiin vuoden 2015 alusta lukien.

Edustusmenoina pidetään elinkeinotoimintaan liittyviä, yrityksen ulkopuolisiin henkilöihin, kuten asiakkaisiin tai liiketuttaviin, kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja. Edustamisella pyritään liiketoiminnan edistämiseen ja esimerkiksi uusien liikesuhteiden luomiseen tai entisten suhteiden säilyttämiseen ja parantamiseen.

Edustusmenojen tunnusmerkkinä on, että ne kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin.

Yrityksen omaan henkilökuntaan kohdistuvia menoja ei pidetä edustusmenoina. Henkilökuntaan kohdistuvat menot ovat yritykselle yleensä kokonaan vähennyskelpoisia joko palkkamenoina tai muina tulonhankkimismenoina. Myöskään yrityksen hallintoelinten kokouksista aiheutuneet menot eivät ole luonteeltaan edustusmenoja.

Edustusmenot ovat yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviä menoja. Niihin luetaan kaikki edustustarkoituksessa syntyneet menoerät.

Esimerkkejä

  • Edustustilaisuus on usein suljettu tilaisuus, johon on kutsuttu tietyt henkilöt. Siihen voi sisältyä esimerkiksi yrityksen uutuustuotteiden esittelyä tai muuta ohjelmaa vapaamuotoisen seurustelun lisäksi
  • Yrityksen yksittäisille asiakkaille järjestetyt yritysvierailut ovat edustustilaisuuksia. Sitä vastoin esim. koululais-, opiskelija ym ryhmien vierailut ovat lähinnä PR-menoja tai tiedotusvälineiden edustajille järjestettävä avoin tiedotustilaisuus kahvi- yms. tarjoiluineen esimerkiksi yritysten tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä ei pidetä edustustilaisuuksena
  • Edustuslahja on valittu yksilöllisesti vastaanottajaa silmälläpitäen. Se annetaan yritykseen liikesuhteessa olevalle henkilölle esimerkiksi hänen merkkipäivänsä johdosta. Jos lahjoitettava esine on arvoltaan vähäinen ja sellainen, joita yritys muutoin jakaa mainostarkoituksessa, ei sen antaminen merkkipäivälahjana muuta lahjan hankintamenoa edustusmenoksi.
  • Laivan vesillelaskun tai suuren rakennustyön valmistumisen yhteydessä annettu lahja on luonteeltaan edustuslahja.
  • Alkoholilahjojen on verotuskäytännössä katsottu aina liittyvän edustamiseen
  • Jos asiakasneuvottelujen yhteydessä osoitetun vieraanvaraisuuden tarkoituksena on sopimus- tai muiden liikeneuvotteluiden edistäminen, kuuluvat tarjoilusta aiheutuneet menot edustusmenoihin. Neuvottelumenoihin voidaan lukea vain tavanomaisesta tarjoilusta johtuneet kohtuulliset menot
  • Asiakkaille, tavarantoimittajille tai muille liiketuttaville järjestetyt virkistysluonteiset matkat ovat edustusmatkoja
  • Yhtiön tilintarkastajille, hallintoelinten jäsenille tai luottamusmiehille järjestetyt matkat eivät ole edustusmatkoja. Jos näiden henkilöryhmien matkaa ei voida pitää liiketoiminnan tai hallinnon ja tilintarkastuksen kannalta tarpeellisena, siitä aiheutuneet kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia muinakaan elinkeinotoiminnan menoina